Hoogheemraadschap controleert veehouders op mest- en veevoerafspoeling

REGIO - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert ook dit jaar tussen januari en juni of veehouders maatregelen treffen om te voorkomen dat mest of veevoer het oppervlaktewater vervuilen.

Steekproefsgewijs worden circa 1800 veeteeltbedrijven tussen het Noordzeekanaal en Texel bezocht. Voor de waterkwaliteit is het van groot belang dat veehouders mest en veevoer goed opslaan. De meeste veehouders zijn zich hiervan bewust.

Reststoffen van mest en veevoer die in het slootwater terechtkomen leiden tot een forse groei van algen en waterplanten. Dit gaat ten koste van het waterleven in de sloot. Het is bovendien slecht voor de kwaliteit van het drinkwater voor het vee.

Uit de inspectie van 2014 blijkt dat tachtig tot negentig procent van de veehouders zich aan de richtlijnen houdt. Het hoogheemraadschap ziet de stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren, graag verder stijgen. De meeste veehouders hebben hun erf zo ingericht dat er geen schadelijke stoffen van mest en veevoer in de sloot terecht komen.