Haalbaarheidsonderzoek naar Landalpark heeft steun coalitie

CASTRICUM - Het haalbaarheidsonderzoek naar het te bouwen recreatiepark op de Zanderij heeft de steun van de coalitie, daarmee is er over twee weken een meerderheid voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Verbazingwekkend is dat niet, het idee voor zo'n haalbaarheidsonderzoek was namelijk al vastgelegd in het coalitieakkoord. 

Voordat de leden van de raadscarrousel zich bogen over het voorstel vanuit het college van b en w, werd er eerst geluisterd naar de insprekers. Dat gebeurde onder grote belangstelling op de publieke tribune, er moesten op het laatste moment nieuwe stoelen worden gehaald om iedereen een plek te kunnen bieden.

Voorzitter Dave van Ooijen (PvdA) gaf zes insprekers het woord, variërend van Wouter den Harder van de Ondernemersfederatie ('liever vandaag dan morgen') tot Dick Fopma van de Stichting Alkmaardermeeromgeving ('niet teveel energie in het plan steken, het is een doodlopende weg'). De ondernemers, 85% van de ondervraagde achterban van Den Harder is voorstander, zijn voor op basis van vijf punten: het park levert 50.000 bezoekers per jaar op, wat ook mogelijke klanten zijn, ten tweede draagt het plan bij aan de bovenregionale bekendheid van Castricum, ten derde kan het zwembad De Witte Brug worden vervangen door een zwembad op het park, ten vierde zullen de inkomsten uit de ozb en de toeristenbelasting substantieel toenemen en ten vijfde zou het kortparkeren op het strand in beeld kunnen komen.

Dick Fopma van de Stichting Alkmaardermeeromgeving gaf aan dat zijn stichting tegen grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied te zijn. Bovendien sprak Fopma de angst uit dat er mogelijk al snel uitbreidingsplannen van Landal zullen komen. Het bontst onder alle insprekers maakte Cor Kramer het, van het buurtcomité Beverwijkerstraatweg. Hij vond dat raadsleden uit Limmen en Akersloot niet zouden mogen meestemmen, omdat zij te weinig feeling zouden hebben met de Zanderij. Ook riep hij op tot een referendum over de plannen.

Daarna kregen de negen fracties het woord. Linda Hes (VVD) kreeg als eerste het woord en benadrukte dat het vooral een objectief onderzoek moest zijn. Als Van Wijnen, die de recreatiehuisjes moet gaan bouwen, zelf het onderzoek zou gaan doen, wordt het: "Wij van WC-eend, adviseren WC-eend". De CKenG-fractie verklaarde bij monde van Ralph Castricum dat er ook andere aspecten mee moeten worden genomen, zoals de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog, de nieuwe verkeerssituatie en de eventuele permanente huur van de huisjes.

De PvdA zit van alle partijen in het lastigste parket. De partij verklaarde zich voor de verkiezingen uiterst kritisch, maar stemde tijdens de formatie van het nieuwe college toch in met het haalbaarheidsonderzoek. Wel gaf de partij aan kritisch te blijven en zei woordvoerdster Ada van der Veen-Greuter dat het instemmen met het onderzoek niet betekent dat er een recreatiepark gebouwd gaat worden. Ook vindt ze het belangrijk dat er een breed draagvlak voor is, en niet uitsluitend 50%+1. Vanuit verschillende fracties werd het de PvdA moeilijk gemaakt door uitspraken van voormalige PvdA-politici voor te lezen die tegen het Landal-plan waren. De draai die de PvdA maakte namen verschillende fracties de PvdA kwalijk. Van der Veen-Greuter weigerde in te gaan op de kritiek en zei dat iedereen het recht heeft op zijn of haar eigen afweging.

De inbreng van de SP was de kortste van de hele avond. Cees Mooij (SP) zei tegen het plan voor een haalbaarheidsonderzoek te stemmen en verder ook geen sturing te zullen geven aan het onderzoek. De partij blijft tegenstander van het plan en wees nog op de internetpetitie die de partij is opgestart. Inmiddels zijn daar ruim 580 ondertekeningen voor.

Rob Glass (GroenLinks) sloot zich daar min of meer bij aan. Hij vind het een aanslag op het gebied en vindt dat het onderzoek zou moeten worden uitgevoerd door natuurorganisaties. GroenLinks is tegen het onderzoek. Dat geldt ook voor het GDB van fractievoorzitter Rob Schijf. Elk huisje wat er in het buitengebied gebouwd wordt is er voor die partij één teveel.

Ron de Haan van De VrijeLijst is ook fel tegenstander van het plan. Hij vestigde de aandacht op de positie van de Kennemer Duincampings. Die partij zou dolgraag jaarrondexploitatie willen van huisjes, maar mag dat nu niet van duinbeheerder PWN. Diezelfde PWN staat niet negatief tegenover het plan Duynparc. De Haan vraagt zich af hoe dat met elkaar valt te rijmen. De Haan wil strakke kaders stellen als de raad akkoord gaat met het haalbaarheidsonderzoek, hij gaat proberen dat voor elkaar te krijgen door amendementen in te dienen.

Fer Wilms (CDA) ging vooral in op de bestemmingsplannen. Voor het Duynparc zouden de bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden. Wilms vroeg zich hardop af of de raad dat van plan was. Volgens Marcel Steeman (D66) moet dat geen enkel probleem zijn, omdat dat wel vaker voorkomt.

Laatste spreker namens de raad was Marcel Steeman (D66), hij is benieuwd naar de constructie achter het onderzoek en benoemde ook de voordelen en nadelen. Economisch gezien zijn er veel voordelen aan het plan, maar er zijn ook nadelen in de vorm van milieu. 

Die spanning benoemde ook wethouder Leo van Schoonhoven (CKenG). Hij zei in een eerste beantwoording op de vragen dat er op den duur niet gesproken zou moeten worden van louter economische winst en louter natuurverlies. Het zou een win/win-situatie moeten worden, daarvoor moeten emoties overwonnen worden. Van Schoonhoven verweet bepaalde partijen, zonder ze bij naam te noemen, halsstarrigheid. Het onderzoek kan juist gebruikt worden bij de oordeelsvorming over het plan.

Van Schoonhoven bezwoer het handhaven van de objectiviteit. De eerste fase van het onderzoek zal door de gemeente Castricum betaald worden, daarna worden externe bureaus ingehuurd voor het vervolg. De vervolgfase zal betaald worden door Van Wijnen. De raad zal de kaders stellen voor de onderzoeken.

Op 4 september wordt er verder gesproken over het haalbaarheidsonderzoek. Wethouder Van Schoonhoven zal dat diepergaande antwoorden geven op de vragen. Ook wordt er dan gesproken over mogelijke amendementen of moties. Of de raad die avond al een besluit zal nemen is onbekend, maar het lijdt geen twijfel dat er met dat voorstel zal worden ingestemd. De coalitiepartijen (CKenG, VVD, D66 en PvdA) zullen allen voor stemmen, de oppositie is tegen (CDA, GroenLinks, GDB, SP en de VrijeLijst). 

Foto: De raadzaal zat overvol met belangstellenden voor de discussie
Foto/Tekst: Maarten Glorie